Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de Medezeggenschapsraad (MR)

Op schoolniveau (medezeggenschapsraad) en op bestuursniveau (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) is de medezeggenschap van ouders wettelijk geregeld.
– De GMR is meer een onafhankelijke raad, die eigen bevoegdheden heeft en zich bezighoudt met zaken van gemeenschappelijk belang. Het personeelsdeel en het ouderdeel van beide organen hebben, afzonderlijk van elkaar, ook een aantal onderwerpen waarover alleen zij adviseren.
– De wettelijke status van het personeelsdeel van (G)MR is die van een ondernemingsraad. Het belang van goede, tijdige informatie voor de (G)MR neemt toe.

Daar waar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zich bezighoudt met zaken van gemeenschappelijk belang, spreekt de medezeggenschapsraad (MR) alleen over zaken van schoolbelang. De gesprekspartner van de MR is de directeur. Veel beslissingen over belangrijke schoolzaken nemen zij samen.

De GMR is de overkoepelende MR van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs CHRONO in Noordoost Overijssel waar op dit moment 14 scholen bij zijn aangesloten. De GMR heeft net als de MR’en een instemmings- en adviesbevoegdheid over het voorgestelde, boven schoolse beleid. De GMR is betrokken bij zaken die alle scholen aangaan en die, daar waar nodig is, voor gelijkheid zorgen. Besluitvorming op bovenschools niveau zorgt er dus voor dat voor de scholen dezelfde kaders gelden. Het gaat hier bijvoorbeeld over de regels voor tussenschoolse opvang, kwaliteitsbewaking, en natuurlijk de financiën. Binnen deze kaders kunnen de scholen zelf de details bepalen.

Samenstelling GMR
Oudergeleding:

Oudergeleding:
Hannibal Guichelaar (voorzitter)
Sharon Broekroelofs
Yvet Wolf
Erik Nijzink

Personeelsgeleding:
Jordy Nijboer
Mirjam Kleinjan
Fenneke Gewald-Brink
Shailaja Brakert-Hessink (secretaris) [email protected]

De MR van sbo de Oase bestaat uit:

Dhr. Klaas Peter van Houten (voorzitter)

Juf Miranda Pietersen (secretaris)

Juf Inge Groen (teamlid)

Mevr. Nanny Schutte (ouder)

Mevr. Karin Valkman (ouder)  

Juf Antje v.d. Veen (teamlid)

Laatste verslag MR Even voorstellen MR-leden